CÁC NHÀ THỜ TIN LÀNH VIỆT NAM Ở VÙNG BẮC CALIFORNIA

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Vùng San Jose


Hội Thánh Tin Lành San Jose I

Mục Sư Nguyễn Hữu Cường
102 South 21st Street, San Jose, CA 95116
408-998-1361

Hội Thánh Tin Lành Berryessa

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Cộng Tác: Mục Sư Đào Văn Thương
Mục Vụ Anh Ngữ: Mục Sư Nguyễn Thọ Tuyên

3355 Sierra Road, San Jose, CA 95132
408-320-8657      www.sanjosebac.org

Hội Thánh Tin Lành Ngôi Lời

Mục Sư NC Lê Văn Kiêm
2360 McLaughlin Ave, San Jose, CA 95122
408-610-0773

 

Vùng Milpitas


Nhà Thờ Tin Lành Ân Điển Milpitas

Mục Sư Phạm Văn Hùng
Cộng Tác: Mục Sư Vương Quốc Sỹ
Youth Pastor: Pauly Nguyễn

555 Los Coches St., Milpitas, CA 95035
408-520-0255 www.sj2.org

 

Vùng San Francisco


Nhà Thờ Tin Lành San Francisco

Mục Sư Ông Trương An Khương
1332 Vermont Street, San Francisco. CA  94110
650-892-5270

Vùng Newark, Union City


Nhà Thờ Tin Lành Newark

Mục Sư NC Quan Chí Văn
38325 Cedar Blvd., Newark, CA 94560
510-791-1537 website

Nhà Thờ Tin Lành Union City

Mục Sư Nguyễn Văn Hạnh
4214 Horner St., Union City, CA 945587
510-441-2339

Vùng East Bay


Nhà Thờ Tin Lành Castro Valley

20600 John Dr. Castro Valley, CA 94546
510-430-9296 www.castrovalleychurch.com

Vùng Oakland


Nhà Thờ Tin Lành Oakland

Mục Sư Phan Quang Vinh
2555 E. 29th St.. Oakland, CA 94602
510-632-5160

Vùng San Pablo, Richmond, Rodeo


Nhà Thờ Tin Lành Northshore

Mục Sư Châu An Phước
640 2nd Street, Rodeo, CA 94572
510-799-2388

Vùng Sacramento, Stockton


Nhà Thờ Tin Lành Sacramento

Mục Sư Hứa Trung Tín
7497 Persimmon Ave, Sacramento, CA 95823
916-267-7639

Nhà Thờ Tin Lành Stockton

Mục Sư Samuel Ông Hiền
825 Highmoor Ave., Stockton, CA 95210
209-888-4119
650-826-0270