CÁC NHÀ THỜ TIN LÀNH VIỆT NAM Ở VÙNG BẮC CALIFORNIA

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Vùng San Jose


Hội Thánh Tin Lành San Jose I

Mục Sư Nguyễn Hữu Cường
102 South 21st Street, San Jose, CA 95116
408-998-1361
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.tinlanhsanjose.org

Hội Thánh Tin Lành Berryessa

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Cộng Tác: Mục Sư Đào Văn Thương
Mục Vụ Anh Ngữ: Mục Sư Nguyễn Thọ Tuyên

3355 Sierra Road, San Jose, CA 95132
408-320-8657

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.sanjosebac.org

Hội Thánh Tin Lành Ngôi Lời

Mục Sư Lê Văn Kiêm
2360 McLaughlin Ave, San Jose, CA 95122
408-610-0773

 

Vùng Milpitas


Nhà Thờ Tin Lành Ân Điển Milpitas

Mục Sư Phạm Văn Hùng
Cộng Tác: Mục Sư Vương Quốc Sỹ

555 Los Coches St., Milpitas, CA 95035
408-520-0255 www.sj2.org

 

Vùng San Francisco


Nhà Thờ Tin Lành San Francisco

Mục Sư Ông Trương An Khương
1332 Vermont Street, San Francisco. CA  94110
650-892-5270

Vùng Newark, Union City


Nhà Thờ Tin Lành Newark

Mục Sư Quan Chí Văn
38325 Cedar Blvd., Newark, CA 94560
510-791-1537 website

Nhà Thờ Tin Lành Union City

4214 Horner St., Union City, CA 945587
510-441-2339

Vùng East Bay


Nhà Thờ Tin Lành Si-ôn

Mục Sư Nguyễn Khắc Phước
17200 Via Magdalena, San Lorenzo, CA 94580
510-388-3338

Vùng Oakland


Nhà Thờ Tin Lành Oakland

Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
2555 E. 29th St.. Oakland, CA 94602
510-632-5160

Vùng San Pablo, Richmond, Rodeo


Nhà Thờ Tin Lành Northshore

Mục Sư Châu An Phước
640 2nd Street, Rodeo, CA 94572
510-799-2388

Vùng Sacramento, Stockton


Nhà Thờ Tin Lành Sacramento

Mục Sư Hứa Trung Tín
7497 Persimmon Ave, Sacramento, CA 95823
916-267-7639

Nhà Thờ Tin Lành Stockton

Mục Sư Samuel Ông Hiền
825 Highmoor Ave., Stockton, CA 95210
209-888-4119
650-826-0270