Cảm Tưởng Về Chúa Giê-xu

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Hai ngàn năm qua, ảnh hưởng sâu đậm của Chúa Giê-xu trên đời sống con người không ai sánh bằng. Những người gặp được Đấng Sống Giê-xu được Ngài biến đổi hoàn toàn. Qua bao thế kỷ, vô số người đã cảm nhận được chân giá trị của Chúa Giê-xu Christ:

“Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời.”
Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Giê-xu, thế kỷ thứ nhứt

“Trong mỗi tấm lòng con người có một khoảng trống tâm linh, mà chỉ có Thượng Đế mới có thể làm đầy qua Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ”
Blaise Pascal, Nhà toán học đại tài, thế kỷ mười bảy

“Alexander,Caesar,Charlemagne và tôi đã lập được nhiều triều đại. Nhưng một mình Chúa Giê-xu đã lập vương quốc của Ngài dựa trên tình yêu.”
Nã-phá-luân, Hoàng Đế Nước Pháp, thế kỷ mười chín

“Vốn có óc hoài nghi, tôi thích đặt câu hỏi và nghi ngờ mọi sự, vì tôi cho rằng hoài nghi là một dấu hiệu trí thức hơn người. Trong khi tìm kiếm Chân Lý, tôi được đọc Kinh Thánh. Chắng bao lâu, ánh sáng tràn ngập tâm trí tôi; tôi được thông công với Chúa Giê-xu và những mối nghi ngờ của tôi lần lượt tiêu tan hết.” Trần Thuyên, Nhà trí thức, Tin Chúa 1957

“Một đứa con như tôi đã chối bỏ Đấng Tạo Hóa đi tôn thờ lầm lạc mà vẫn được Ngài chăm sóc yêu thương.” Nguyễn Thái Bảo, Thương Gia trước 1975, Tin Chúa 1979

“Tôi dám quả quyết rằng: Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể ban sự cứu rỗi và hi vọng cho chúng ta.” H. Đ., Thính Giả CTPT Tin Lành, Nov 1997

Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì trong tấm lòng quý vị hôm nay?

 

For 2000 years, the influence Jesus has had on the lives of people has never been surpassed. People who encounter the risen Christ are totally transformed. Throughout the centuries, multitudes have acknowledged the worthiness of Jesus Christ:

“Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life.”
Peter, Jesus’ Disciple, first century

"There is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which only God can fill through his Son Jesus Christ."
Blaise Pascal, Great Mathematician, seventeenth century

“Alexander,Caesar,Charlemagne, and I myself have founded great empires. But Jesus alone founded his empire upon love.”
Napoleon Bonaparte, emperor of France, nineteenth century

“As a cynical being, I would question and doubt all things because I thought cynicism was a sign of intelligence. While searching for the truth, I came across the Bible. Not long thereafter, the light of God’s words filled my mind; I entered a personal relationship with Jesus and all my doubts were immediately put to rest.”
Thuyen Tran, Well-known Intellect, Accepted Christ in 1957

“The Lord has lovingly cared for me despite my wayward soul that has in the past, turned away from my Creator.”
Bao Thai Nguyen, Businessman, Accepted Christ in 1979

“I came to this final conclusion: Jesus Christ is the only path to salvation and He is the provider of Hope.”
H. D., Vietnamese Gospel Radio listener, Nov 1997